Kvalitetspolitik

Kvalitetspolitik – Vingmed A/S

Vingmeds eksistensgrundlag er den danske sundhedssektor, og vi skal fungere på dette markeds specielle præmisser og dække markedets behov.

 • Vi skal løbende optimere vores ydelse i forhold til kundernes krav / ønsker
 • Vi skal løbende uddannes og trænes i forhold til hvad opgaverne kræver
 • Vi skal løbende holde os ajour med lovgivningen og myndighedskrav i relation til de opgaver der skal udføres
 • Vi skal arbejde professionelt og engageret under hensyntagen til gældende branchekrav og til gældende etiske regler
 • Vi skal knytte tætte relationer til vore kunder og leverandører for derved altid have kontakt med markedet, således at bevægelser, tiltag og forandringer altid er tilgængelige for Vingmed.

Den for Vingmeds fastsatte kvalitetspolitik og de deraf følgende udarbejdede arbejdsprocedurer i henhold til standarderne ISO 90001:2015 & ISO 13485:2016, reglerne for God Distributions Praksis, reglerne for God Phamacovigilance Praksis samt den til enhver tid gældende øvrig lovgivning, er vort daglige værktøj til at opretholde ensartethed og kvalitet i forhold til service såvel som produktkvalitet, og dermed øge Vingmeds konkurrencedygtighed og sikre patientsikkerhed. Procedurer og processer udarbejdes i øvrigt ud fra en risikobaseret tilgang.

Virksomhedens interessenter:

 • Kunder, brugere såvel som indkøbere (markedet)
 • Leverandører, herunder leverandører af varer, IT, transport, certificerende organ
 • Myndigheder og lovgivning
 • Medarbejdere
 • Koncernledelse
 • Virksomhedens bank

Markedets krav er høj teknisk/faglig viden og kunnen, kvalitet, præcision, konkurrencedygtige priser, hurtighed og bevå­genhed overfor kunderne.

Leverandørernes krav er kvalificerede medarbejdere samt at virksomheden overholder MedTech’s retningslinjer.

Vingmed skal til hver en tid leve op til de gældende myndighedskrav og, hvor relevant, er der udarbejdet skriftlige procedurer, som er inkluderet i virksomhedens kvalitetshåndbog, personalehåndbog, eller håndbog for persondatasikkerhed. Vingmed benytter Bureau Veritas som certificerende organ, bl.a., men ikke udelukkende, fordi de kan certificere os i henhold til både ISO9001 & ISO13845.

Medarbejdernes krav er udvikling, uddannelse, træning, fleksibilitet, konkurrencedygtig løn samt krav til virksomhedens ledelse mht. rettidig omhu, kommunikation og strategisk planlægning.

Koncernledelsen udstikker de overordnede retningslinjer.

Overholdelse af interessentkrav sikres gennem de enkelte procedurer og overvåges via interne og eksterne audits, på ledermøder samt ledelsens evaluering.

Den administrerende direktør har det overordnede ansvar for virksomhedens politikker, strategi, ressourcer, overholdelse af myndighedskrav og lovgivning mm. Administrerende direktør kan uddelegere ansvar for områder og processer, hvilket vil fremgå af stillingsbeskrivelser samt de enkelte procedurer.

Kvalitetschef,

Bente Fabricius

Quality Policy – Vingmed A/S

Vingmed’s foundation lies in the Danish healthcare sector, and we are committed to operating within the unique premises of this market and meeting its needs.

 • We shall continuously optimize our performance in line with customer requirements and desires.
 • We shall undergo ongoing education and training to meet the demands of our tasks.
 • We shall stay updated on legislation and regulatory requirements related to our tasks.
 • We shall work professionally and passionately, considering applicable industry standards and ethical rules.
 • We shall foster close relationships with our customers and suppliers, ensuring constant market connectivity to be aware of movements, initiatives, and changes for Vingmed.

The quality policy set by Vingmed and the resulting work procedures, in accordance with the ISO 90001:2015 & ISO 13485:2016 standards, Good Distribution Practice rules, Good Pharmacovigilance Practice rules, and any other applicable legislation, serve as our daily tools to maintain consistency and quality in both service and product quality. This enhances Vingmed’s competitiveness and ensures patient safety. Procedures and processes are developed based on a risk-based approach.

Stakeholders of the company include:

 • Customers, users, and buyers (the market)
 • Suppliers, including suppliers of goods, IT, transport, and certifying bodies
 • Authorities and legislation
 • Employees
 • Corporate management
 • The company’s bank

Market demands include high technical/professional knowledge and skills, quality, precision, competitive prices, speed, and attentiveness to customers.

Supplier requirements include qualified employees and adherence to MedTech’s guidelines.

Vingmed must always comply with current regulatory requirements. Relevant written procedures are included in the company’s quality manual, personnel handbook, or handbook for data security. Vingmed uses Bureau Veritas as a certifying body, partly because they can certify us according to both ISO 9001 & ISO 13845.

Employee requirements encompass development, education, training, flexibility, competitive wages, and expectations for the company’s management in terms of diligence, communication, and strategic planning.

Corporate management sets the overall guidelines.

Compliance with stakeholder requirements is ensured through individual procedures and is monitored through internal and external audits, leadership meetings, and management evaluations.

The CEO holds the ultimate responsibility for the company’s policies, strategy, resources, compliance with regulatory requirements and legislation, etc. The CEO may delegate responsibilities for areas and processes, as outlined in job descriptions and individual procedures.

Quality Manager,

Bente Fabricius

 

Kontakt os

Du er velkommen til at kontakte os for mere information om vores produkter.

Hvad leder du efter?

Beklager, der kunne ikke findes nogen resultater.

Blodgas

Non-Invasive Ventilatorer

Procedurepakker

Tilbehør til monitorering

Videolaryngoskoper

Blodgas

Non-Invasive Ventilatorer

Procedurepakker

Tilbehør til monitorering

Ultralyd

Videolaryngoskoper

Desinfektion af ultralydsprober

Wipes til desinfektion

Wipes til desinfektion

Drænage

Non-Invasive Ventilatorer

Søvnapnø

Blodgas

Gammadetektor

Procedurepakker

Operationstilbehør

Ultralyd

Operationstilbehør

Procedurepakker

Videolaryngoskoper

Lupbriller

Operationstilbehør

Procedurepakker

Ultralyd

Kirurgiske instrumenter

Koagulationsmonitorering

Lupbriller

Operationstilbehør

Organtransplantation

Procedurepakker

Operationstilbehør

Procedurepakker

Stentgrafter

Stents

Varicer

Biopsinåle

Blodgas

Bronkoskopisk Rheoplastik

Ebusnåle

Engangsbronkoskoper

Kirurgiske instrumenter

Lupbriller

Non-Invasive Ventilatorer

Operationstilbehør

Organtransplantation

Procedurepakker

Ultralyd

Operationstilbehør

Organtransplantation

Procedurepakker

Procedurepakker

Operationstilbehør

Blodgas

Koagulationsmonitorering

Operationstilbehør

Procedurepakker

Lupbriller

Kirurgiske instrumenter

Koagulationsmonitorering

Operationstilbehør

Procedurepakker

Lupbriller

Procedurepakker

Lupbriller

Operationstilbehør

Procedurepakker

Operationstilbehør

Procedurepakker

Blodgas

Embolectomi

Karproteser

Kirurgiske instrumenter

Koagulationsmonitorering

Lupbriller

Operationstilbehør

Procedurepakker

Ultralyd

Blodgas

Koagulationsmonitorering

Blodgas

Koagulationsmonitorering

Medicinvogne

Elektroniske medicinskabe

Medicinvogne

Elektroniske medicinskabe

Drænage

Ultralyd

Ultralyd

Blodgas

Drænage

Non-Invasive Ventilatorer

Ultralyd

Ultralyd

Tilbehør til monitorering

Blodgas

Koagulationsmonitorering

Procedurepakker

Tilbehør til monitorering

Blodgas

Tilbehør til monitorering

Varmemadras og varmetæpper

Videolaryngoskoper

Non-Invasive Ventilatorer

Ultralyd

Stents

Pakkerobot

Undersøgelseshandsker

Kølervest