Etiske retningslinjer

Vingmed respekterer FN- og ILO-konventionerne nævnt nedenfor og opererer i overensstemmelse med Code of Ethical Business Practice udstedt af Eucomed. Vi forventer, at vores leverandører følger de samme principper.

Etiske retningslinjer – Vingmed A/S

Vores leverandører er ansvarlige for, at leverandørerne i forsyningskæden overholder principperne i de etiske retningslinjer. Vores leverandører (kontraktpartnere) skal respektere de grundlæggende sociale krav i deres forretning.

Alle produkter skal være fremstillet i overensstemmelse med:

  • ILO-konventioner nummer 29, 79, 98, 100, 105, 111, 135, 154, 182
  • FN’s konvention om diskrimination mod kvinder
  • Artikel 32 i FN’s konvention om barnets rettigheder
  • FN’s konvention om borgerlige og politiske rettigheder, art. 7
  • Al arbejdsrelateret sundheds- og sikkerhedslovgivning i produktionslandet
  • Arbejdsret, herunder lovgivning om mindsteløn og relevant social sikring
  • Forsikring, i produktionslandet
  • FN’s mål for bæredygtig udvikling
  • Den miljølovgivning, der gælder i produktionslandet
  • FN’s konvention om korruption

MENNESKERETTIGHEDER
Leverandøren skal respektere menneskerettigheder som defineret af FN.

PRINCIPPER OG RETTIGHEDER I ARBEJDSLIV
National lovgivning.
Lovgivningen for det land, hvor leverandøren er aktiv, skal altid følges og definerer minimumskravene til arbejdsforhold. Hvis den nationale lovgivning stiller højere krav end ILO-konventionen, eller FN’s Verdenserklæring om Menneskerettigheder, skal den nationale lovgivning følges.

Afskaffelse af børnearbejde (ILO 138 og 182)
Børnearbejde, som defineret i ILO-konventionen, er ikke tilladt. Hvis der findes børnearbejde, er leverandørvirksomheden ansvarlig for udviklingen af ​​socialt og økonomisk bæredygtige alternativer til børnearbejde (såsom uddannelse).

Afskaffelse af tvangsarbejde (ILO 29 og 105).
Brugen af ​​tvangsarbejde accepteres ikke.

Afskaffelse af diskrimination (ILO 100 og 111).
Forskelsbehandling på grund af etnicitet, køn, religion, social baggrund, handicap, politisk holdning eller seksuel orientering må ikke forekomme.

ANSÆTLIG LØN OG ARBEJDSTIDER
Løn skal udbetales direkte til medarbejderen på det rigtige tidspunkt og fuldt ud. Det laveste acceptable lønniveau er mindstelønnen i henhold til national lovgivning.Den ugentlige arbejdstid må ikke overstige den lovmæssige grænse, og betaling for overarbejde skal være i overensstemmelse med national lovgivning.

Foreningsfrihed og kollektive forhandlinger (ILO 87, 98, 135 og 154). I lande, hvor foreningsfriheden er begrænset eller under udvikling, skal leverandøren sikre, at medarbejderne kan møde virksomhedens ledelse for at drøfte løn- og arbejdsvilkår uden negative konsekvenser.

MILJØ
Leverandøren skal arbejde for at reducere energi- og ressourceforbrug samt affald og emissioner til atmosfære, grundvand og vand. Kemikalier skal håndteres på en sikker måde for mennesker og miljø.

SUNDHED OG SIKKERHED
Leverandøren skal sikre et sikkert arbejdsmiljø, der overholder internationale standarder.

Medarbejderne skal informeres om eventuelle sundhedsrisici forbundet med arbejdet. Alle medarbejdere skal have adgang til og bruge passende sikkerhedsudstyr.

SVIG OG KORRUPTION
Leverandøren må ikke acceptere svig eller korruption i nogen form, herunder bestikkelse, afpresning, returkommission og upassende private eller professionelle fordele til kunder, agenter, entreprenører, leverandører eller ansatte hos sådanne parter eller offentlige embedsmænd.

DYREVELFÆRD
Nationale og internationale love og regler om dyrevelfærd skal respekteres.

INSPEKTION
Ved at underskrive dette dokument sikrer den administrerende direktør / underskriver, at leverandøren og eventuelle underleverandører, der anvendes, overholder indholdet af dette dokument. Underskriften giver os bemyndigelse til, gennem inspektioner eller tilsvarende, at verificere, at ovenstående regler og love overholdes.

Leverandøren skal kende alle lokationer og virksomheder, der er involveret i deres produktions- og forsyningskæde, og skal efter anmodning kunne give Vingmed tilstrækkelige detaljer om forsyningskæden for de varer, der leveres til Vingmed.

Code of Conduct Vingmed A/S

Vingmed respects the UN and ILO conventions mentioned below and operate according to the Code of Ethical Business Practice issued by Eucomed. We expect our suppliers to adhere to the same principles.

Our suppliers (contract partners) shall respect the fundamental social demands in their business.

All products must be manufactured in conditions in accordance with:
• ILO conventions numbers 29, 79, 87, 98, 100, 105, 111, 135, 138, 154 and 182
• UN Convention on Discrimination against women
• UN Convention on the Rights of the Child, article 32
• UN Covenant on Civil and Political Rights, Art. 7
• All work-related health and safety legislation in the manufacturing country
• The labour law, including legislation on minimum wage and the relevant social security
• Insurance, in the manufacturing country
• UN Sustainable Development Goals
• The environmental protection legislation that is in force in the country of production
• The United Nations Convention against Corruption

HUMAN RIGHTS
The supplier shall respect human rights as defined by the United Nations.

PRINCIPLES AND RIGHTS AT WORK
National legislation
The legislation for the country in which the supplier is active shall always be followed and defines the minimum requirements for labor conditions. If the national legislation places higher demands than those of the ILO conventions, or the UN Universal Declaration of Human Rights, then the national legislation must be followed.

The abolition of child labor (ILO 138 and 182)
Child labor, as defined by the ILO convention, is not permitted. If child labor does exist, the supplier company is responsible for the development of socially and economically sustainable alternatives to child labor (for example education).

The elimination of forced labor (ILO 29 and 105)
The use of forced- or compulsory labor is not accepted.

The elimination of discrimination (ILO 100 and 111)
Discrimination based on ethnicity, sex, religion, social background, handicap, political opinion or sexual orientation must not occur.

Decent wages and working hours
Wages shall be paid directly to the employee on time and in full. Lowest acceptable salary level is the minimum wage according to national legislation. Weekly working hours must not exceed the legal limit, and payment for overtime shall follow national legislation.

Freedom of association and collective bargaining (ILO 87,98,135 and 154)
In countries where the freedom of association is limited or in development, the supplier will ensure that employees can meet with the company management to discuss salaries and working conditions without negative consequences.

ENVIRONMENT
The supplier shall strive to reduce energy- and resource consumption as well as waste and emissions to the atmosphere, ground and water. Chemicals shall be handled in a way that is safe for humans and environment.

HEALTH AND SAFETY
The supplier shall provide a safe working environment, which complies with international standards. Employees shall be informed of any health risks that are associated with their work. All employees shall have access to and use the appropriate safety equipment.

FRAUD AND CORRUPTION
The supplier shall not accept fraud or corruption in any form, including bribery, extortion, kickbacks and improper private or professional benefits to customers, agents, contractors, suppliers or employees of any such party or government officials.

ANIMAL WELFARE
National and international animal welfare legislation and regulations shall be respected.

INSPECTION
By signing this document, the CEO/authorized signatory assures that the supplier, and any subcontractor used, comply with the content of this document. The signature gives us the authority to, through inspections or equivalent, verify the obedience of the items covered in this document.

Suppliers shall be aware of all sites and companies involved in their production and supply chain, and upon request should be able to provide Vingmed with adequate details of the supply chain for the goods supplied to Vingmed.

Hvad leder du efter?

Beklager, der kunne ikke findes nogen resultater.

Blodgas

Non-Invasive Ventilatorer

Procedurepakker

Tilbehør til monitorering

Videolaryngoskoper

Blodgas

Non-Invasive Ventilatorer

Procedurepakker

Tilbehør til monitorering

Ultralyd

Videolaryngoskoper

Desinfektion af ultralydsprober

Wipes til desinfektion

Wipes til desinfektion

Drænage

Non-Invasive Ventilatorer

Søvnapnø

Blodgas

Gammadetektor

Procedurepakker

Operationstilbehør

Ultralyd

Operationstilbehør

Procedurepakker

Videolaryngoskoper

Lupbriller

Operationstilbehør

Procedurepakker

Ultralyd

Kirurgiske instrumenter

Koagulationsmonitorering

Lupbriller

Operationstilbehør

Organtransplantation

Procedurepakker

Operationstilbehør

Procedurepakker

Stentgrafter

Stents

Varicer

Biopsinåle

Blodgas

Bronkoskopisk Rheoplastik

Ebusnåle

Engangsbronkoskoper

Kirurgiske instrumenter

Lupbriller

Non-Invasive Ventilatorer

Operationstilbehør

Organtransplantation

Procedurepakker

Ultralyd

Operationstilbehør

Organtransplantation

Procedurepakker

Procedurepakker

Operationstilbehør

Blodgas

Koagulationsmonitorering

Operationstilbehør

Procedurepakker

Lupbriller

Kirurgiske instrumenter

Koagulationsmonitorering

Operationstilbehør

Procedurepakker

Lupbriller

Procedurepakker

Lupbriller

Operationstilbehør

Procedurepakker

Operationstilbehør

Procedurepakker

Blodgas

Embolectomi

Karproteser

Kirurgiske instrumenter

Koagulationsmonitorering

Lupbriller

Operationstilbehør

Procedurepakker

Ultralyd

Blodgas

Koagulationsmonitorering

Blodgas

Koagulationsmonitorering

Medicinvogne

Elektroniske medicinskabe

Medicinvogne

Elektroniske medicinskabe

Drænage

Ultralyd

Ultralyd

Blodgas

Drænage

Non-Invasive Ventilatorer

Ultralyd

Ultralyd

Tilbehør til monitorering

Blodgas

Koagulationsmonitorering

Procedurepakker

Tilbehør til monitorering

Blodgas

Tilbehør til monitorering

Varmemadras og varmetæpper

Videolaryngoskoper

Non-Invasive Ventilatorer

Ultralyd

Stents

Pakkerobot

Undersøgelseshandsker

Kølervest